Το Ιπποκρατικό Κίνηµα συγκεντρώνει ένα διεθνές δίκτυο γιατρών, ερευνητών, εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικών λειτουργών.

Πριν ακόµη γνωρίζουµε τη δοµή, την οργάνωση, τα θέµατα, τις αναλύσεις και τα συµπεράσµατα που θα συναχθούν µε τη δραστηριότητα του IppocrateOrg, είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τους υποκείµενους λόγους που οδήγησαν την συστατική οµάδα να ξεκινήσει ένα πολύ περίπλοκο έργο.
Η δύναµη και η αποφασιστικότητα αυτών που θα συµµετάσχουν συνδέονται στενά µε τη βαθιά πεποίθηση αυτών των λόγων.
Το Covid 19 έχει επισηµάνει και συνεχίζει να τονίζει πολλές αντιφάσεις στον σύγχρονο κόσµο, όχι µόνο στον ιατρικό και επιστηµονικότοµέα, αλλά και στον οικονοµικό, κοινωνικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
Οι ισορροπίες των δοµών εξουσίας σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι προβαίνουν, σε συνδυασµό µε την επιδηµία, σε µια επιτάχυνση προς µια διαφορετική διαµόρφωση των οποίων τα περιγράµµατα δεν είναι ακόµη προσδιορίσιµα.
Το χαοτικό και αντιφατικό τοπίο που παρουσιάζεται έχει οδηγήσει διαφορετικά επίπεδα εξουσίας να παρέχουν απαντήσεις “µη απαντήσεις”, ενώ από πολλές πλευρές, πολιτικοί σχολιαστές, δηµοσιογράφοι, φιλόσοφοι, εκπρόσωποι των κοµµάτων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών έχουν δηλώσει επανειληµµένα ότι µετά από αυτήν την πανδηµία ” τίποτα δεν µπορεί να είναι το ίδιο »: µια δήλωση που σίγουρα δεν είναι αµφισβητήσιµη αλλά πολύ γενική, η οποία, πάνω απ ‘όλα, αφήνει αναπάντητα το επακόλουθο ερώτηµα: «τι πρέπει να αλλάξει;».
Έχουµε δει, µε διαφορετικούς τόνους σε σχέση µε τη γεωγραφική θέση, τις πιό αντικρουόµενες αντιδράσεις του επίσηµου επιστηµονικού κόσµου: διακεκριµένοι εκπρόσωποι της ιατρικής, των διαφόρων κλάδων της έρευνας, ιολόγοι, ανοσολόγοι, επιδηµιολόγοι και ούτω καθεξής, συχνά σε αντίθεση ο ένας µε τον άλλον, ωστόσο, συµφωνούσαν να αντιταχθούν στους άλλους συναδέλφους τους, οι οποίοι, µέσα από πολλές δυσκολίες, στον τοµέα, αναζητούσαν µια συγκεκριµένη λύση µπροστά στο ανθρώπινο δράµα και ανέλαβαν κάποιες θεραπείες για να σώσουν ζωές.
Οι ως ανω ιατροί δεν συµφώνησαν να αφεθεί ο ασθενής διασωληνωµένος µε τη µόνη χορήγηση οξυγόνου µόνο επειδή δεν υπήρχαν άνωθεν ακριβείς οδηγίες. Αυτοί οι γιατροί έλαβαν αποφάσεις στηριζόµενοι στις κλινικές γνώσεις τους για την ασθένεια, η οποία δεν ελήφθη υπόψιν σε υψηλότερα επίπεδα.
Όπου αυτή η ευθύνη έχει αναληφθεί από την αρχή της επιδηµίας, η θνησιµότητα παρέµεινε περιορισµένη.
Οι ερωτήσεις που προέκυψαν στη συνέχεια ήταν πολλές. Και δεν παύει ακόµη και τώρα να διαπιστώνεται ότι φάρµακα που έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά έγκυρα στην καταπολέµηση της επιδηµίας παραµερίζονται, υπέρ άλλων φαρµάκων των οποίων η αποτελεσµατικότητα δεν έχει ακόµη αποδειχθεί.
Αυτές οι ερωτήσεις µας οδήγησαν να σκεφτούµε και να εντοπίσουµε µια πορεία που πρέπει αναγκαστικά να περάσει από την αλλαγή των θεσµών πουδιέπουν τον ιατρικό-επιστηµονικό κόσµο, τις σχέσεις µεταξύ της έρευνας και της κλινικής ιατρικής, την αυτονοµία της αξιολόγησης διεθνών, περιφερειακών και εθνικών οργανισµών υγείας.
Ο προβληµατισµός µας ξεκίνησε από αυτό, δηλαδή το δικαίωµα του ατόµου να διατηρεί την υγεία του ή να έχει το δικαίωµα σε ιατρικές θεραπείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του ιατρικού συστήµατος και δεν αποτελούν το τελικό σηµείο µιας διαδικασίας ικανοποίησης των συµφερόντων άλλων .
Δεν έχουµε στο µυαλό µας ένα µοντέλο κοινωνίας µέσα στο οποίο να εισαγάγουµε ένα τέτοιο σχέδιο σχετικά µε την κεντρικότητα του ανθρώπου.
Γνωρίζουµε µόνο ότι κάτι πρέπει αναγκαστικά και επειγόντως να αλλάξει στον κόσµο µας, διότι το τρέχονκοινωνικό, οικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό µοντέλο διακυβεύει εξαιρετικά γρήγορα το δικαίωµα στην υγεία ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Αυτό δεν µπορούµε να το επιτρέψουµε

µετωπίζουµε τεράστιες δυσκολίες στη σιωπή και στη µοναξιά, ο καθένας στη δική του αποµόνωση, επειδή αυτή η προϋπόθεση επιβάλλεται από ηγέτες που µας κυβερνούν και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των λαών που ζητούν ελευθερία και ευηµερία, που ζητούν βοήθεια και απαιτούν οικονοµική δηµοκρατία. Δεν µπορούµε, γιατί θα παραβιάζεται ο όρκος µας. Ναι, ο όρκος µας, γιατί ο όρκος του Ιπποκράτη είναι ο όρκος όλων µας, γιατρών και όλων των άλλων.Το IppocrateOrg θα είναι ένα εργαστήριο για την επιστηµονική αποδόµηση προγραµµάτων χειραγώγησης, για τη διεκδίκηση ουδετερότητας στην ιατρική πρακτική, την επιστηµονική έρευνα και τον πειραµατισµό και για την καταπολέµηση υφιστάµενων και µελλοντικών συγκρούσεων συµφερόντων.
Αλλά επίσης να διεκδικήσει µια πραγµατικά ενεργή υπηκοότητα κάθε ανθρώπου.
Λαµβάνοντας υπόψη την υγεία των άλλων, την υγεία των κοινοτήτων µας, την υγεία του τόπου όπου ζούµε, της γής πατρίδας µας, θα είναι ο συνεχής δρόµος της δέσµευσής µας.
Αλλά επίσης να έχουµε στην καρδιά τους χώρους όπου δεν ζούµε, σαν να ήταν δικοί µας, γιατί σε έναν κόσµο όπου όλα είναι τώρα άρρηκτα συνδεδεµένα συµβάλλουν στην ποιότητα της ζωής µας.Αυτός είναι ο λόγος για την επιλογή του IppocrateOrg να ανοιχτεί, µε αφοσίωση, σε ολόκληρο τον κόσµο. Κάθε περιοχή του κόσµου θα έχει µια µεγάλη ευκαιρία να δώσει και να λάβει βοήθεια. Μια συνεργασία απαραίτητη για να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε ένα µέλλον που µας ανήκει.

Μάουρο Ράνγκο

14 Ιουλίου 2021